Άδεια

4.-(1) Άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών εκδίδεται μόνο σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε σε χώρα άλλη εκτός της Δημοκρατίας δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής.

(2) Αιτήσεις για χορήγηση άδειας υποβάλλονται από ή εκ μέρους του αιτητή στην Κεντρική Τράπεζα και συνοδεύονται από το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό ή άλλο έγγραφο της σύστασης ή καθοριστικό για τη σύσταση του νομικού προσώπου και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που δυνατό να απαιτήσει η Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, με αιτιολογημένη απόφαση της με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται-

(α) Να χορηγήσει άδεια χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή με τέτοιους όρους που δυνατόν να κρίνει σκόπιμο να επιβάλει· ή

(β) να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) η Κεντρική Τράπεζα δύναται, να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποτεδήποτε, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί σε χορηγηθείσα άδεια, ή να επιβάλλει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτή.

(5) Η πολιτική σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών άσκησης τραπεζικών εργασιών καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα σε συνεννόηση με τον Υπουργό.