Άδεια

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους IV, άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών εκδίδεται μόνο σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε σε χώρα άλλη εκτός της Δημοκρατίας δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής.

(2) Αιτήσεις για χορήγηση άδειας υποβάλλονται από ή εκ μέρους του αιτητή στην Κεντρική Τράπεζα και συνοδεύονται από το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό ή άλλο έγγραφο της σύστασης ή καθοριστικό για τη σύσταση του νομικού προσώπου και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που δυνατό να απαιτήσει η Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, με αιτιολογημένη απόφαση της με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται-

(α) Να χορηγήσει άδεια χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή με τέτοιους όρους που δυνατόν να κρίνει σκόπιμο να επιβάλει· ή

(β) να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας:

Νοείται ότι, η άρνηση χορήγησης άδειας κοινοποιείται στον αιτητή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης για χορήγηση άδειας.  Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, τυχόν άρνηση κοινοποιείται εντός έξι μηνών από της διαβιβάσεως από τον αιτητή των απαραίτητων πληροφοριών για την απόφαση.  Απόφαση πάντως εκδίδεται εντός έτους από της λήψεως της αίτησης.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) η Κεντρική Τράπεζα δύναται, να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποτεδήποτε, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί σε χορηγηθείσα άδεια, ή να επιβάλλει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτή.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα δεν λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της οικονομικής ανάγκης για σκοπούς χορήγησης άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιών.

(6)(α) Τράπεζα, στην οποία χορηγήθηκε άδεια δύναται εκούσια να παραδώσει την άδειά της με γραπτή ειδοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα.

(β) Η παράδοση ισχύει από την ημερομηνία της ειδοποίησης ή αν σε αυτή καθορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία ισχύει η ημερομηνία εκείνη και όπου καθορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία στην ειδοποίηση, η τράπεζα δύναται με νέα γραπτή ειδοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα να καθορίσει ενωρίτερη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να είναι ενωρίτερα από την ημερομηνία της αρχικής ειδοποίησής της.

(γ) Η παράδοση άδειας είναι ανέκκλητη εκτός εάν ρητά καθορίζεται ότι θα ισχύσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία και πριν την ημερομηνία εκείνη η Κεντρική Τράπεζα με γραπτή ειδοποίησή της προς την τράπεζα επιτρέψει την ανάκλησή της.

(7) Η πολιτική σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών άσκησης τραπεζικών εργασιών καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.