Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν” σημαίνει το πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού που έτυχε αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

“έντεχνος χορός” περιλαμβάνει κλασικό, σύγχρονο μπαλέτο και χορό τζαζ και δεν περιλαμβάνει χορούς λαϊκούς, δημοτικούς, πίστας (ballroom) και ντίσκο

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα η σχολή χορού

“ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού” σημαίνει μη δημόσια σχολή χορού, η οποία προσφέρει διδασκαλία στον έντεχνο χορό

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής    Ένωσης,    Συμβαλλόμενο    μέρος    της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία και δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία·

“Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού, που ιδρύεται με βάση το άρθρο 19

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Υπουργός” και “Υπουργείο” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.