Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν” σημαίνει το πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού που έτυχε αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

“έντεχνος χορός” περιλαμβάνει κλασικό, σύγχρονο μπαλέτο και χορό τζαζ και δεν περιλαμβάνει χορούς λαϊκούς, δημοτικούς, πίστας (ballroom) και ντίσκο

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα η σχολή χορού

“ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού” σημαίνει μη δημόσια σχολή χορού, η οποία προσφέρει διδασκαλία στον έντεχνο χορό

“Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού, που ιδρύεται με βάση το άρθρο 19

“Υπουργός” και “Υπουργείο” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.