Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αίμα" ή "παράγωγα αίματος" σημαίνει το ανθρώπινο αίμα και περιλαμβάνει όλες τις θεραπευτικές ουσίες που παράγονται από το αίμα, ολικό αίμα, συστατικά αίματος και παράγωγα πλάσματος·

"αιμοδοσία" σημαίνει την εθελοντική και άνευ αμοιβής προσφορά αίματος η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"διάθεση" σημαίνει τη διάθεση προσφερόμενου αίματος·

"Επιτροπή" σημαίνει την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης·

"Κεντρική Τράπεζα Αίματος" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα Αίματος που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

"μετάγγιση" σημαίνει την ενδοφλέβια ή άλλως πως χορήγηση αίματος ή παραγώγων του για θεραπευτικούς σκοπούς και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με την προώθηση της συλλογής του αίματος, με τη συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση και διανομή του αίματος, καθώς και με την διαχώριση του·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

"Υπουργός και Υπουργείο" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, αντίστοιχα.