Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αιμοδοσίας Νόμος του 1997.