ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI

[Άρθρα 33(5), (6) και  36(3)]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για ύποπτες, σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

ΜΕΡΟΣ Α
Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για ύποπτες, σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Κέντρο αναφορών.
Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς.
Ημερομηνία αναφοράς (έτος/μήνας/ημέρα).
Ημερομηνία μετάγγισης (έτος/μήνας/ημέρα).
Ηλικία και φύλο του λήπτη.
Ημερομηνία σοβαρής, ανεπιθύμητης αντίδρασης (έτος/μήνας/ημέρα).
Η σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση σχετίζεται με

- Ολικό αίμα·
- Ερυθρά αιμοσφαίρια·
- Αιμοπετάλια·
- Πλάσμα·
- Άλλο (προσδιορίστε).
Είδος σοβαρής(-ων), ανεπιθύμητης(-ων) αντίδρασης (-εων)

- Ανοσολογική αιμόλυση λόγω ασυμβατότητας ΑΒΟ.
- Ανοσολογική αιμόλυση λόγω άλλου αλλοαντισώματος.
- Μη ανοσολογική αιμόλυση.
- Βακτηριδιακή λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση.
- Αναφυλαξία/υπερευαισθησία.
- Οξεία βλάβη πνεύμονα που σχετίζεται με τη μετάγγιση. 
- Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HBV).
- Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HCV).
- Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HIV1/2).
- Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση· Άλλη (προσδιορίστε).
- Παρασιτική λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (Ελονοσία).
- Παρασιτική λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση· Άλλη (προσδιορίστε).
- Πορφύρα μετά τη μετάγγιση.- Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή.
- Άλλη(-ες) σοβαρή(-ες) αντίδραση(-εις) (προσδιορίστε).
Βαθμός δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου (ΜΠ,0 - 3).

 

ΜΕΡΟΣ Β
Σοβαρές, ανεπιθύμητες αντιδράσεις – βαθμοί δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου
Βαθμοί δυνατότητας εντοπισμού ως αίτιου για την αξιολόγηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Βαθμός δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου Εξήγηση
ΜΠ Μη προσδιορισμός Όταν τα δεδομένα δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί η δυνατότητα εντοπισμού ως αιτίου.
0 Αποκλείεται Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, πέραν από κάθε εύλογη αμφιβολία, για την απόδοση της ανεπιθύμητης αντίδρασης σε άλλα αίτια.
Απίθανο Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύμητης αντίδρασης σε άλλα αίτια, εκτός του αίματος και των συστατικών του αίματος.
1 Πιθανό Όταν τα στοιχεία δεν είναι καθοριστικά για την απόδοση της ανεπιθύμητης αντίδρασης είτε στο αίμα ή σε συστατικό του αίματος είτε σε άλλα στοιχεία.
2 Πολύ πιθανό Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύμητης αντίδρασης στο αίμα ή σε συστατικό του αίματος.
3 Βέβαιο Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, πέραν από κάθε εύλογη αμφιβολία, για την απόδοση της ανεπιθύμητης αντίδρασης στο αίμα ή σε συστατικό του αίματος.

 

ΜΕΡΟΣ Γ
Δελτίο επιβεβαίωσης για σοβαρές, ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Κέντρο αναφορών.
Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς.
Ημερομηνία επιβεβαίωσης (έτος/μήνας/ημέρα).
Ημερομηνία της σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (έτος/μήνας/ημέρα).
Επιβεβαίωση της σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (Ναι/Όχι).
Βαθμός δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου (ΜΠ,0 - 3).
Αλλαγή είδους σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (Ναι/Όχι).
Εάν Ναι, προσδιορίστε.
Κλινική έκβαση (εφόσον είναι γνωστή)

- Πλήρης ανάρρωση
- Ήπια επακόλουθα
- Σοβαρά επακόλουθα
- Θάνατος

 

ΜΕΡΟΣ Δ
Δελτίο ετήσιας κοινοποίησης για σοβαρές, ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Κέντρο αναφορών
Περίοδος αναφορών

Ο παρών Πίνακας
αφορά

[ ] ολικό αίμα
[ ] ερυθρά  
[ ] αιμοσφαίρια
[ ] αιμοπετάλια 
[ ] πλάσμα
[ ] άλλο

(χρησιμοποιείστε χωριστό πίνακα για κάθε συστατικό)

Αριθμός μονάδων που παρασχέθηκαν (συνολικός αριθμός των μονάδων που παρασχέθηκαν με συγκεκριμένο αριθμό συστατικών του αίματος).
Αριθμός ληπτών στους οποίους έγινε μετάγγιση(συνολικός αριθμός των ληπτών στους οποίους έγινε μετάγγιση συγκεκριμένου αριθμού συστατικών του αίματος) (εφόσον υπάρχει).
Αριθμός μεταγγισμένων μονάδων [ο συνολικός αριθμός των μεταγγισμένων συστατικών (μονάδων) του αίματος κατά την περίοδο αναφορών] (εφόσον υπάρχει).
Συνολικός αριθμός
αναφορών

Αριθμός σοβαρών, ανεπιθύμητων αντιδράσεων με βαθμό δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου 0 έως 3 μετά την επιβεβαίωση (βλέπε Παράρτημα VII, Μέρος Α)
Αριθμός θανάτων
Μη προσδιορισμός Βαθμός 0 Βαθμός 1 Βαθμός 
2
Βαθμός 
3
Ανοσολογική αιμόλυση Λόγω ασυμβατότητας ΑΒΟ

Σύνολο
Θάνατοι
Λόγω άλλου αλλοαντισώματος Σύνολο
Θάνατοι
Μη ανοσολογική αιμόλυση Σύνολο
Θάνατοι
Βακτηριδιακή λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση Σύνολο
Θάνατοι
Αναφυλαξία/ υπερευαισθησία Σύνολο
Θάνατοι
Οξεία βλάβη πνεύμονα που σχετίζεται με τη μετάγγιση Σύνολο
Θάνατοι
Ιογενής λοίμωξη  μεταδιδόμενη με μετάγγιση
Ηπατίτιδα Β (HBV)

Σύνολο
Θάνατοι
μετάγγιση Ηπατίτιδα C (HCV)
Σύνολο
Θάνατοι
HIV - 1/2 Σύνολο
Θάνατοι
Άλλη (προσδιορίστε)
Σύνολο
Θάνατοι
Παρασιτική λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση Ελονοσία Σύνολο
Θάνατοι
Άλλη (προσδιορίστε)
Σύνολο
Θάνατοι
Πορφύρα μετά τη μετάγγιση Σύνολο
Θάνατοι
Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή Σύνολο
Θάνατοι
Άλλες σοβαρές αντιδράσεις 
(προσδιορίστε)
Σύνολο
Θάνατοι