ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V

(Άρθρο 32Α)


Αρχείο δεδομένων για την ανιχνευσιμότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 32(Α).

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ. 1) Στοιχεία ταυτότητας του Κέντρου Αίματος.
2) Στοιχεία ταυτότητας του αιμοδότη.
3) Στοιχεία ταυτότητας της μονάδας αίματος.
4) Στοιχεία ταυτότητας του μεμονωμένου συστατικού του αίματος.
5) Ημερομηνία συλλογής (έτος/μήνας/ημέρα).
6) Εγκαταστάσεις στις οποίες διανέμονται μονάδες αίματος ή συστατικά του αίματος ή αντιστοίχως αχρηστεύονται.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1) Στοιχεία ταυτότητας του προμηθευτή του συστατικού του αίματος.
2) Στοιχεία ταυτότητας του παρασχεθέντος συστατικού του αίματος.
3) Στοιχεία ταυτότητας του λήπτη στον οποίο έγινε η μετάγγιση.
4) Για τις μονάδες αίματος που δε μεταγγίστηκαν, επιβεβαίωση της επακόλουθης αχρήστευσης.
5) Ημερομηνία μετάγγισης ή αχρήστευσης (έτος/μήνας/ημέρα).
6) Αριθμός παρτίδας του συστατικού, εφόσον υπάρχει.