ΠΙΝΑΚΑΣ VIII - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Πίνακας VIII 
(Άρθρο 11Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Στοιχείο | Υ/Π [1] | Παρατηρήσεις | 
Δεδομένα σχετικά με το όχημα | Υ | | 
Κράτος μέλος ταξινόμησης| Υ | | 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας | Υ | (A [2]) | 
Δεδομένα σχετικά με την παράβαση | Υ | | 
Κράτος μέλος της παράβασης | Υ | | 
Ημερομηνία αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Χρόνος αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Σκοπός της έρευνας | Υ | Κωδικός που αναφέρει τον τύπο της παράβασης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 11Α  
1 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας 
2 Οδήγηση σε κατάσταση μέθης 
3 Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
4 Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη 
5 Χρήση απαγορευμένης λωρίδας 
10 Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών 
11 Μη χρήση προστατευτικού κράνους 
12 Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση |

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Μέρος I. Δεδομένα που αφορούν οχήματα

Στοιχείο | Υ/Π [3] | Παρατηρήσεις | 
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας | Υ | | 
Αριθμός πλαισίου/VIN | Υ | | 
Κράτος μέλος ταξινόμησης | Υ | | 
Μάρκα | Υ | (D.1 [4]) π.χ. Ford, Opel, Renault | 
Εμπορικός τύπος του οχήματος | Υ | (D.3) π.χ. Focus, Astra, Megane | 
Κωδικός κατηγορίας ΕΕ | Υ | (J) π.χ. μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα |

Μέρος II. Δεδομένα που αφορούν κατόχους ή ιδιοκτήτες οχημάτων

Στοιχείο | Υ/Π [5] | Παρατηρήσεις | 
Δεδομένα που αναφέρονται στους κατόχους του οχήματος | | (C.1 [6]) Τα δεδομένα αναφέρουν τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας. | 
Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας | Υ | (C.1.1)
Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το ονοματεπώνυμο, τα συνθετικά, τους τίτλους κ.λπ. και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή | 
Όνομα | Υ | (C.1.2) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το όνομα και τα αρχικά του και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή | 
Διεύθυνση | Υ | (C.1.3) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για την οδό, τον αριθμό της οικίας και των προσαρτημάτων της, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον τόπο κατοικίας, τη χώρα κατοικίας κ.λπ. και κοινοποιείται η διεύθυνση υπό εκτυπώσιμη μορφή.| 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | | 
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία | 
Δεδομένα που αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος | | (C.2) Τα δεδομένα αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος | 
Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του ιδιοκτήτη | Υ | (C.2.1) | 
Όνομα | Υ | (C.2.2) | 
Διεύθυνση | Υ | (C.2.3) | 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | | 
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία. |  
| | Σε περίπτωση αποσυρμένων οχημάτων, κλεμμένων οχημάτων ή πινακίδων κυκλοφορίας ή οχημάτων με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη/κάτοχο. Αντ’ αυτού, επιστρέφεται το μήνυμα "Μη κοινοποιήσιμη πληροφορία". | 
[1] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[2] Εναρμονισμένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57). 
[3] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[4] Εναρμονισμένη σύντμηση εγγράφου, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ. 
[5] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[6] Εναρμονισμένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ.