ΠΙΝΑΚΑΣ I - ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ

I

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ

 

Τα αδικήματα κατά παράβαση των Νόμων ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.

Αυξ. Αρ. Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1 Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 9(δ). €50
Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 9(δ).
2 Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 9(β). €50
Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984.
3 Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν. 10(1)(β). €50
Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμο-χώστου του 1965-1975. Καν.10Α.
4 Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των 120 εκατοστών χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(2) €85
5 Πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(α) €50
6 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(β) €50
7 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των Κανονισμών περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και των φωτεινών σηματοδοτών τρο-χαίας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(γ) €50
8 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(δ) €50
9 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(ε) €50
10 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(στ) €50
11 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(α) €30
12 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(β) €30