Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

“Διευθύνον Πρόσωπο” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, μέλος του προσωπικού, που κατονομάζεται στην αίτηση, στο οποίο έχει δοθεί η ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου.

“Ιδιοκτήτης” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει τον έλεγχο ή ρυθμίζει τη χρήση του Κέντρου.

“Κέντρο” σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, φαγητό και άλλες υπηρεσίες σε περισσότερα από πέντε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, σ’ οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.