Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμος του 1997.