Μεταβατική διάταξη

11.  Οι διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με μισθωτή η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω Νόμου.