Μεταβατική διάταξη

12. Οι διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με μισθωτή η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά Νόμου.