Κατάργηση

10. Οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1987 έως 1994 καταργούνται.