Προϋποθέσεις ευθύνης

9Α.-(1) Σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν, ως προϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή/και του δικαιώματος για αποζημίωση ή άλλη θεραπεία, ένα ελάχιστο διάστημα απασχολήσεως ή ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας του εργοδοτούμενου, ούτε διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο αποζημιώσεως.

(2) Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου με την οποία προβλέπεται προϋπόθεση ευθύνης ή ανώτατο όριο αποζημιώσεως, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι άκυρη.