Περιεχόμενο αίτησης

22. Η αίτηση για την έκδοση δικαστικού εντάλματος για εξουσιοδότηση ή έγκριση πρόσβασης, επιθεώρησης και λήψης καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας γίνεται εγγράφως, υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, εκ μέρους αυτού, από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συνοδεύεται από ένορκο δήλωση αρμόδιου δημόσιου λειτουργού, η οποία περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ιδιότητα του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού·

(β) πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων και περιστατικών, στα οποία βασίζεται ο αιτητής για να δικαιολογήσει την πεποίθησή του ότι το ζητούμενο δικαστικό ένταλμα πρέπει να εκδοθεί, η οποία έκθεση περιλαμβάνει-

(i) λεπτομέρειες του αδικήματος, το οποίο εύλογα πιστεύεται ότι διαπράχθηκε, διαπράττεται ή αναμένεται να διαπραχθεί, ή περιγραφή του κινδύνου που πιστεύεται ότι υπάρχει για την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) γενική περιγραφή του είδους της ιδιωτικής επικοινωνίας και των εγγράφων ή των συσκευών ή των αντικειμένων επί των οποίων βρίσκεται αποθηκευμένο ή καταγεγραμμένο το περιεχόμενό της,

(iii) τον τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα ή οι συσκευές  ή τα αντικείμενα επί των οποίων βρίσκεται αποθηκευμένο το περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, περιήλθαν ή πρόκειται να περιέλθουν στην κατοχή της Αστυνομίας ή οποιουδήποτε ανακριτή, ανάλογα με την περίπτωση,

(iv) την ταυτότητα, εάν είναι γνωστή, του προσώπου που εύλογα πιστεύεται ότι διέπραξε ή διαπράττει ή αναμένεται να διαπράξει το αδίκημα και στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας του οποίου ζητείται η πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη,

(v) το όνομα, τη διεύθυνση και το επάγγελμα, εάν είναι γνωστά, όλων των προσώπων, η πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη του καταγεγραμμένου περιεχομένου επικοινωνίας των οποίων εύλογα πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή, στη διερεύνηση ή στη δίωξη αδικήματος ή να χρησιμεύσει προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας·

(γ) το πρόσωπο το οποίο θα διενεργήσει την πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη του καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας·

(δ) το αίτημα, εάν είναι αναγκαίο, για πρόσβαση σε δεδομένα, ως αυτά ορίζονται στον περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμο, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι βρίσκονται καταγεγραμμένα σε έγγραφα ή σε συσκευές ή σε αντικείμενα, στα οποία  βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο  ιδιωτικής επικοινωνίας∙

(ε) το αίτημα, εάν είναι αναγκαίο, εξουσιοδότησης για είσοδο και έρευνα σε οποιοδήποτε καθορισμένο στο ένταλμα τόπο, και κατάσχεση εγγράφων ή συσκευών ή αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν, στα οποία εύλογα πιστεύεται ότι βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας και κατακράτηση αυτών, μέχρι την αποπεράτωση οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης διαδικασίας, η οποία δυνατόν να διεξαχθεί σε σχέση με αυτά·

(στ) εμπεριστατωμένη έκθεση που να δικαιολογεί τη ζητούμενη με την αίτηση χρονική διάρκεια της πρόσβασης, επιθεώρησης και λήψης καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας και σε περίπτωση που η αίτηση αφορά παράταση της ισχύος του δικαστικού εντάλματος, έκθεση στην οποία παρατίθεται λογική εξήγηση για την αποτυχία λήψης τέτοιων αποτελεσμάτων:

Νοείται ότι, ο Δικαστής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή την παροχή περαιτέρω λεπτομερειών ή στοιχείων ή μαρτυρίας για υποστήριξη της αίτησης, με τη μορφή συμπληρωματικής ενόρκου δηλώσεως ή ενόρκου μαρτυρικής καταθέσεως ή άλλως πως.