Έκδοση δικαστικού εντάλματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας

23.(1) Ο Δικαστής δύναται να εκδώσει το αναφερόμενο στα άρθρα 21 και 22 δικαστικό ένταλμα, όπως αυτό ζητήθηκε με την αίτηση ή με τέτοιες τροποποιήσεις ή με τέτοιους όρους που ο ίδιος κρίνει αναγκαίους, εάν ικανοποιηθεί ότι, με βάση τα γεγονότα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή-

(α) Υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι πρόσωπο διέπραξε, διαπράττει ή αναμένεται να διαπράξει αδίκημα ή υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα να κινδυνεύει η ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(β) υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι συγκεκριμένη ιδιωτική επικοινωνία συνδέεται ή είναι συναφής με το αδίκημα ή με τον κίνδυνο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(γ) η έκδοση του δικαστικού εντάλματος είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου, με το δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να εξουσιοδοτείται πρόσβαση σε  δεδομένα, ως αυτά ορίζονται στον περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμο, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι βρίσκονται καταγεγραμμένα σε συσκευές ή αντικείμενα, τα οποία έχουν περιέλθει ή πρόκειται να περιέλθουν στην κατοχή της Αστυνομίας ή οποιουδήποτε ανακριτή, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21.

(3) Ο Δικαστής δύναται, περαιτέρω, με δικαστικό ένταλμα, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να εξουσιοδοτήσει, υπό τους όρους  και  τις προϋποθέσεις που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο-

(α) Είσοδο και έρευνα σε οποιοδήποτε τόπο καθορίζεται σε αυτό, και

(β) κατάσχεση οποιωνδήποτε εγγράφων ή συσκευών ή αντικειμένων, που βρίσκονται στον εν λόγω τόπο, στα οποία εύλογα πιστεύεται ότι βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας και κατακράτηση αυτών, μέχρι την αποπεράτωση οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης διαδικασίας, η οποία δυνατόν να διεξαχθεί σε σχέση με αυτά.

(4)(α) Δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιοδοτεί ή εγκρίνει την πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας εντός χρονικής περιόδου η οποία, κατά την κρίση του Δικαστή, είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της εξουσιοδότησης και η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες:

Νοείται ότι το δικαστικό ένταλμα εκτελείται άπαξ.

(β) Παράταση ανεκτέλεστου δικαστικού εντάλματος δυνατό να εγκριθεί από το Δικαστή μέχρι δύο φορές κατόπιν συμπληρωματικής αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22-

(i) για χρονική περίοδο η οποία κάθε φορά κρίνεται αναγκαία από το Δικαστή για επίτευξη του στόχου αυτής και η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. και

(ii) εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1).