Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος

27. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 11 του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου ερμηνεύονται και εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.