Έκδοση δικαστικού εντάλματος παρακολούθησης

8.-(1) Ο Δικαστής μπορεί να εκδώσει δικαστικό ένταλμα παρακολούθησης, όπως ζητήθηκε με την αίτηση ή με τέτοιες τροποποιήσεις ή με τέτοιους όρους με το οποίο να εξουσιοδοτεί την παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, αν ικανοποιηθεί ότι με βάση τα γεγονότα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή-

(α) Υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι πρόσωπο διαπράττει, διέπραξε ή αναμένεται να διαπράξει αδίκημα˙

(β) υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι συγκεκριμένη ιδιωτική επικοινωνία συνδέεται ή είναι συναφής με το αδίκημα˙

(γ) συνήθεις ανακριτικές ή διερευνητικές διαδικασίες έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν ή λογικά φαίνεται ότι δεν αναμένεται να πετύχουν, αν δοκιμαστούν ή ότι είναι επικίνδυνες για την πρόσφορη διερεύνηση του αδικήματος ή ότι το επείγον της περίπτωσης είναι τέτοιο, ώστε δεν ήταν πρακτικό να διεκπεραιωθούν οι έρευνες ή ανακρίσεις για το αδίκημα με τη χρήση άλλων διαδικασιών˙

(δ) υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι η τηλεπικοινωνιακή συσκευή ή το μηχάνημα με το οποίο, ή το μέρος όπου, θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική επικοινωνία που ζητείται να παρακολουθηθεί, χρησιμοποιείται ή επίκειται ή αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιήθηκε, σε σχέση με τη διάπραξη τέτοιου αδικήματος ή κατέχεται ή είναι εγγεγραμμένο στο όνομα προσώπου ή συνήθως χρησιμοποιείται από πρόσωπο, για το οποίο γίνεται αναφορά στο εδάφιο (1)(α) ανωτέρω˙

(ε) είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης η έκδοση του ανωτέρω δικαστικού εντάλματος.

(2) Δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δυνατό να περιέχει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ο δικαστής κρίνει σκόπιμο και περιγράφει-

(α) Την ταυτότητα του προσώπου, αν είναι γνωστή, για το οποίο ζητείται η παρακολούθηση της ιδιωτικής επικοινωνίας του˙

(β) τη φύση και τον τόπο, αν είναι γνωστά, απ’ όπου σκοπείται να παρακολουθείται η ιδιωτική επικοινωνία, τα οποία καθορίζονται από την Αρχή˙

(γ) το είδος της ιδιωτικής επικοινωνίας της οποίας ζητείται η παρακολούθηση και το συγκεκριμένο αδίκημα με το οποίο αυτή σχετίζεται˙

(δ) τον τρόπο με τον οποίο σκοπείται να πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση˙

(ε) το όργανο ή το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και το οποίο είναι η Αρχή ή όργανο ή πρόσωπο κατόπιν άδειας της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβάλλονται από την Αρχή ή ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων˙

(στ) τη χρονική περίοδο για την οποία παραχωρείται η εξουσιοδότηση που περιλαμβάνει διαταγή κατά πόσο η παρακολούθηση τερματίζεται αυτόματα ή όχι, όταν η περιγραφόμενη ιδιωτική επικοινωνία ληφθεί.

(3) Δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατόπιν σχετικής αίτησης του αιτητή, διατάσσει την Αρχή ή πρόσωπο που ενεργεί κατόπιν άδειας της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβλήθηκαν από την Αρχή, να παράσχει στον αιτητή ή στον Αρχηγό της Αστυνομίας ή στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, διευκολύνσεις και τεχνική βοήθεια για την εκτέλεση του δικαστικού εντάλματος.

(4) Το δικαστικό ένταλμα μπορεί να εξουσιοδοτήσει είσοδο σ’ οποιαδήποτε υποστατικά καθορίζονται σ’ αυτό με σκοπό την εγκατάσταση, συντήρηση, χρησιμοποίηση ή απομάκρυνση οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε εν ισχύι νόμου.

(5) Κανένα δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν εξουσιοδοτεί ή εγκρίνει την παρακολούθηση οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από την αναγκαία, κατά την κρίση του Δικαστή, για επίτευξη του στόχου της εξουσιοδότησης και, εν πάση περιπτώσει, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Παρατάσεις του δικαστικού εντάλματος μπορεί να δοθούν από καιρό σε καιρό κατόπιν αιτήσεως που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7, και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο εδάφιο (1). Η χρονική περίοδος κάθε παράτασης δεν είναι μεγαλύτερη από την αναγκαία, κατά την κρίση του Δικαστή, για επίτευξη του στόχου αυτής και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες.