Περιεχόμενο αιτήσεως

7.-(1) Αίτηση για την έκδοση δικαστικού εντάλματος για εξουσιοδότηση ή έγκριση ή παράταση παρακολούθησης ιδιωτικής επικοινωνίας γίνεται εγγράφως, υπογράφεται από ή εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα και συνοδεύεται από ένορκο δήλωση αρμόδιου δημόσιου λειτουργού, η οποία περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:

(α) Την ιδιότητα του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού˙

(β) πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων και περιστατικών στα οποία βασίζεται ο αιτητής για να δικαιολογήσει την πεποίθηση του ότι το ζητούμενο δικαστικό ένταλμα πρέπει να εκδοθεί που να περιλαμβάνει-

(i) Λεπτομέρειες του αδικήματος το οποίο διαπράχθηκε, διαπράττεται ή αναμένεται να διαπραχθεί˙

(ii) γενική περιγραφή της φύσης και του τόπου, αν είναι γνωστά, απ’ όπου η ιδιωτική επικοινωνία ζητείται να παρακολουθηθεί, καθώς επίσης του οργάνου ή προσώπου το οποίο ζητείται να προβεί στην παρακολούθηση και το οποίο μπορεί να είναι η Αρχή ή όργανο ή πρόσωπο κατόπιν άδειας της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβάλλονται από την Αρχή ή ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων˙

(iii) γενική περιγραφή του είδους της ιδιωτικής επικοινωνίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση˙

(iv) την ταυτότητα του προσώπου που διέπραξε ή διαπράττει ή αναμένεται να διαπράξει το αδίκημα, αν είναι γνωστή, και του οποίου η ιδιωτική επικοινωνία ζητείται να παρακολουθηθεί˙

(v) το όνομα, τη διεύθυνση και το επάγγελμα, αν είναι γνωστά, όλων των προσώπων των οποίων η παρακολούθηση της ιδιωτικής επικοινωνίας εύλογα πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του αδικήματος˙(vi) πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με το κατά πόσο έχουν δοκιμαστεί και άλλες συνήθεις ανακριτικές ή διερευνητικές διαδικασίες και απέτυχαν ή γιατί φαίνεται λογικό ότι δεν αναμένεται να πετύχουν, αν δοκιμαστούν ή γιατί είναι επικίνδυνες για την πρόσφορη διερεύνηση του αδικήματος ή γιατί το επείγον της περίπτωσης είναι τέτοιο, ώστε δεν ήταν πρακτικό να διεκπεραιωθούν οι έρευνες ή οι ανακρίσεις για το αδίκημα με τη χρήση άλλων διαδικασιών˙

(γ) έκθεση ως προς τη χρονική διάρκεια της παρακολούθησης0 αν η φύση της έρευνας για το αδίκημα είναι τέτοια, ώστε η εξουσιοδότηση για παρακολούθηση δεν πρέπει να τερματίζεται αυτόματα με τη λήψη του περιγραφόμενου είδους της ιδιωτικής επικοινωνίας, πλήρη περιγραφή των γεγονότων τα οποία στηρίζουν εύλογη υποψία ή πεποίθηση ότι μπορεί να ακολουθήσουν και επιπρόσθετες ιδιωτικές επικοινωνίες του ίδιου είδους˙

(δ) πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση των γεγονότων που αφορούν όλες τις προηγούμενες γνωστές αιτήσεις οι οποίες καταχωρήθηκαν προς αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο για εξουσιοδότηση ή παράταση παρακολουθήσεων, στις οποίες εμπλέκονται οποιαδήποτε πρόσωπα που αναφέρονται και στην παρούσα αίτηση που να συμπεριλαμβάνει και την απόφαση του αρμόδιου Δικαστή σε κάθε μια απ’ αυτές˙

(ε) όταν η αίτηση αφορά παράταση της ισχύος δικαστικού εντάλματος, έκθεση που να παραθέτει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την παρακολούθηση ή λογική εξήγηση για την αποτυχία λήψης τέτοιων αποτελεσμάτων.

(2) Ο Δικαστής μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή την παροχή περαιτέρω λεπτομερειών ή στοιχείων ή μαρτυρίας για υποστήριξη της αίτησης με τη μορφή συμπληρωματικής ενόρκου δηλώσεως ή ενόρκου μαρτυρικής καταθέσεως ή άλλως πως.