Έκτιση μέρους ποινής με κατ’ οίκον περιορισμό

21Β. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κατάταξης δύναται να επιτρέψει σε  κατάδικο που-

(α) Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών και έχει εκτίσει τουλάχιστο το ήμισυ της ποινής του, για αδίκημα άλλο από τα αδικήματα που απαριθμούνται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β, και ο οποίος είναι ενταγμένος στο Κέντρο για περίοδο τουλάχιστο ενός (1) μηνός προηγουμένως, να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με τέτοιους όρους και για τόσο χρονικό διάστημα μέσα στην εν λόγω περίοδο, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης. ή

(β) βρίσκεται στην ανοικτή φυλακή και έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, με τέτοιους όρους, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησής του. ή

(γ) βρίσκεται στην ανοικτή φυλακή και στον οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια χωρίς συνοδεία ή εκπαιδευτική άδεια, να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, με τέτοιους όρους, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης, για την χρονική περίοδο που διαρκεί η άδεια του. ή

(δ) βρίσκεται στην ανοικτή φυλακή και είναι ηλικίας 70 χρονών και άνω και έχει καταδικαστεί για αδίκημα άλλο από τα αδικήματα που απαριθμούνται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, με τέτοιους όρους, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης. ή

(ε) είναι βαριά ασθενής ή κλινήρης, να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, με τέτοιους όρους, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης, για όση χρονική περίοδο κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της υγείας του, η οποία βεβαιώνεται μετά από γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου και τη σύμφωνη Γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα:

Νοείται ότι ο κατάδικος, ο οποίος επιλέγεται και αποδέχεται έκτιση μέρους της ποινής του με κατ’ οίκον περιορισμό, θεωρείται ότι τελεί κατά πάντα χρόνο υπό καθεστώς φυλάκισης.

(2)(α) Προς διασφάλιση της μη απομάκρυνσης κατάδικου, στον οποίο επιτρέπεται κατ’ οίκον περιορισμός δυνάμει του εδαφίου (1) από χώρο που έχει καθορισθεί από την Επιτροπή Κατάταξης, εφαρμόζεται σε ένα από τα άκρα του κατάδικου ειδική ηλεκτρονική συσκευή, και γίνεται εγκατάσταση συστήματος δέκτη τόσο στην οικία του όσο και στο χώρο εργασίας του, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ή στο χώρο της σχολής δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα φοιτά, ή στο χώρο που διεξάγεται το πρόγραμμα απεξάρτησής του από τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα όταν ο χώρος διαμονής βρίσκεται σε άλλη επαρχία από το χώρο εργασίας ή τη σχολή που θα φοιτά, ή το χώρο όπου διεξάγεται ή απεξάρτησή του, με τα οποία καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω κατάδικου μέσα στους καθορισμένους χώρους.

(β) Σε περίπτωση που ο κατάδικος παραβιάζει τα καθορισμένα επιτρεπτά όρια διακίνησής του, κατά τις αναφερόμενες στην απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης ημέρες και ώρες, το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και προειδοποίησης ενεργοποιεί συναγερμό.

(γ) Σε περίπτωση που ο κατάδικος προβαίνει στην καταστροφή της ηλεκτρονικής συσκευής που εφαρμόζεται στο άκρο του ή παραβιάζει τα καθορισμένα επιτρεπτά όρια διακίνησης ή άλλους όρους που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης, ο πλησιέστερος Αστυνομικός Σταθμός της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται ο κατάδικος διενεργεί άμεσο έλεγχο και προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες μετά από συνεννόηση  με τον υπεύθυνο αξιωματικό για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, ανάλογα με τις τεχνικές και άλλες δυνατότητες που παρέχονται για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, να ενημερώνει γραπτώς τους καταδίκους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Κέντρο,  ότι οι κατάδικοι εκείνοι, των οποίων το υπόλοιπο της πραγματικής ποινής, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής τους, δεν είναι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για να τους επιτραπεί η εφαρμογή του  εν λόγω μέτρου:

Νοείται ότι η ενημέρωση του Διευθυντή προς τους καταδίκους πρέπει να είναι πλήρης, έτσι ώστε να καλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού και, μετά την ενημέρωση οι κατάδικοι εφόσον κατανοήσουν τη λειτουργία του, υπογράφουν ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που τους έγινε.

(4) Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης, ο υπεύθυνος αξιωματικός για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, μεριμνά για την ετοιμασία και υποβολή στην Επιτροπή Κατάταξης, έκθεσης αξιολόγησης αναφορικά με την ομαλή εφαρμογή του εν λόγω μέτρου για τον συγκεκριμένο κατάδικο.

(5) Κατά την ετοιμασία της έκθεσής του δυνάμει του εδαφίου (4), ο υπεύθυνος αξιωματικός λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων -

(α) κατά πόσο, με την εφαρμογή του μέτρου σε σχέση με συγκεκριμένο κατάδικο, δημιουργείται κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή της ασφάλειας του κοινού·

(β) τις τυχόν επιπτώσεις στο θύμα ή την οικογένεια του θύματος του αδικήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο συγκεκριμένος κατάδικος·

(γ) τις τυχόν επιπτώσεις στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα, με τα οποία ο συγκεκριμένος κατάδικος προτίθεται να διαμένει·

(δ) κατά πόσον, υπό το φως της μέχρι τούδε συμπεριφοράς, διαγωγής και εργατικότητας  του συγκεκριμένου καταδίκου στις φυλακές ή της διάπραξης από τον ίδιο προηγούμενων αδικημάτων, ο εν λόγω κατάδικος αναμένεται να συμμορφωθεί με τους όρους του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού·

(ε) κατά πόσον ο συγκεκριμένος κατάδικος διαθέτει κατάλληλο χώρο διαμονής ή ο εργοδότης του διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας ή ο χώρος εγκατάστασης της αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο κατάδικος, ή ο χώρος στον οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα απεξάρτησης του κατάδικου ή ο χώρος στον οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα απεξάρτησης του κατάδικου, πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους αναγκαίους όρους ασφάλειας που κάθε φορά απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού  και την αξιοπρεπή διαβίωση ή παραμονή του κατάδικου στο περιβάλλον παραμονής του·

(στ) τις παραστάσεις, ανάγκες, προσωπικές περιστάσεις και επιθυμίες του συγκεκριμένου  καταδίκου:

Νοείται ότι, ο υπεύθυνος αξιωματικός δύναται, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητά για οποιοδήποτε από τα πιο πάνω από (α) έως και (στ) θέματα, έκθεση από τον Κοινωνικό Λειτουργό ή και τον Ψυχολόγο των Φυλακών και υποχρεούται να ζητά τις εν λόγω εκθέσεις, εάν στο χώρο που θα διαμένει ο κατάδικος διαμένουν και ανήλικοι.

(6) Μετά την ετοιμασία και υποβολή της έκθεσης δυνάμει των εδαφίων (4) και (5), η Επιτροπή Κατάταξης, εκδίδει  αιτιολογημένη απόφαση και, σε περίπτωση έγκρισης για έκτιση μέρους της ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, καθορίζει τη διάρκεια και τους όρους της, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, πριν από την έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, απαιτείται η γραπτή πλήρης ενημέρωση από το Διευθυντή για τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω μέτρου και η γραπτή συγκατάθεση κάθε ενήλικου προσώπου ή του κηδεμόνα ανήλικου προσώπου που διαμένει στον καθορισμένο από την Επιτροπή Κατάταξης χώρο, στον οποίο ο κατάδικος πρόκειται να περιορισθεί, καθώς και η εκ μέρους του συγκατατιθέμενου προσώπου πλήρης κατανόηση και γραπτή αποδοχή των όρων εφαρμογής του μέτρου, στο βαθμό που το αφορούν.

(7) Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Επιτροπής Κατάταξης, ο κατάδικος ενημερώνεται αμέσως για την ημερομηνία έναρξης, τη χρονική διάρκεια και τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού και δηλώνει εγγράφως την αποδοχή του μέτρου:

Νοείται ότι, ανάλογης ενημέρωσης τυγχάνει και κάθε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει στον καθορισμένο από την Επιτροπή Κατάταξης χώρο.

(8) Κατά την εφαρμογή του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού, ο κατάδικος υπόκειται σε διακριτική επιτήρηση εκ μέρους του Διευθυντή, έτσι ώστε να μην προσβάλλονται τα ευαίσθητα δεδομένα του τα οποία προστατεύονται από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(9) Η Επιτροπή Κατάταξης δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο, με εισήγηση του Διευθυντή  ή με αίτηση του καταδίκου ή οποιουδήποτε ατόμου διαμένει μαζί του, να τροποποιεί τους όρους της έγκρισης, ώστε αυτοί να προσαρμόζονται στις προσωπικές συνθήκες και τα δεδομένα της διαμονής του:

Νοείται ότι η εφαρμογή του μέτρου του  κατ’ οίκον περιορισμού δύναται να ανασταλεί προσωρινά από το Διευθυντή, εάν ο ίδιος κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή λόγοι ασφάλειας ή παραβιάσθηκε οποιοσδήποτε όρος ή εξέλιπε οποιαδήποτε προϋπόθεση της έγκρισης και, σε τέτοια περίπτωση, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ο Διευθυντής συγκαλεί την Επιτροπή Κατάταξης, η οποία, αφού ακούσει τους λόγους της προσωρινής αναστολής, αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πόσο θα συνεχισθεί η εφαρμογή του μέτρου ή θα ανακληθεί οριστικά η απόφαση:

Νοείται περαιτέρω, ότι, εάν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού, διαπραχθεί από τον κατάδικο πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 160 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των υπό αναφορά Κανονισμών, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε σχέση με τους όρους και τη λειτουργία του μέτρου.

(10)  Τυχόν οριστική ανάκληση, της απόφασης για έγκριση  του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού από την Επιτροπή Κατάταξης, αποκλείει αυτόματα τον κατάδικο από τη δυνατότητα μελλοντικής παραχώρησης έγκρισης κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

(11) Η αιτιολογημένη απόφαση για ανάκληση της έγκρισης του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού γνωστοποιείται στον κατάδικο κατά την επανεισδοχή του στις φυλακές.