Επιτροπή Κατάταξης

21Α.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή Κατάταξης η οποία αποτελείται από το Διευθυντή, τους Λειτουργούς Φυλακών, το Δάσκαλο των Φυλακών, τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ψυχολόγο των Φυλακών.

(2) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των κρατουμένων, την τοποθέτησή τους στην ανάλογη πτέρυγα διαμονής, την ανάθεση σ' αυτούς της κατάλληλης εργασίας, την ένταξη  κρατουμένων  στην Ανοιχτή  Φυλακή,  την παροχή  σ' αυτούς αδειών εξόδου και γενικά για την υποβοήθηση του Διευθυντή στη διαμόρφωση και εφαρμογή της όλης μεταχείρισης των κρατουμένων.

(3) Η Επιτροπή Κατάταξης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη της.