Ανοιχτή Φυλακή

5. Καθιδρύεται ως ανοιχτή φυλακή ειδικός χώρος κράτησης καταδίκων εκτός του αυστηρά φρουρούμενου χώρου των Φυλακών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού, αποτελεί μέρος των φυλακών και βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή.