Ένταλμα φυλάκισης, κράτησης ή απόλυσης

11. Το ένταλμα φυλάκισης, κράτησης ή απόλυσης θεωρείται επαρκής εξου σιοδότηση για το Διευθυντή για την παραλαβή, την κράτηση ή την απόλυση οποιουδήποτε κρατουμένου ανάλογα με την περίπτωση.