Εξουσία του Γενικού Διευθυντή για αποδοχή αλλοδαπών εγγράφων

19Δ.-Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αποδεχθεί ως ικανοποιητική μαρτυρία, με τέτοιους όρους ως ήθελε αποφασίσει, έγγραφα προερχόμενα από το εξωτερικό, εφ΄ όσον κατά την κρίση του προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.