Πληρεξούσια

19Γ.- Το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη θα έχει έναντι του κατόχου και/ή του δικαιούχου καταχωρημένων αξιών ή προσώπου προς όφελος του οποίου είναι καταχωρημένη ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση σχετικά με καταχωρημένες αξίες ή του πληρεξουσίου αυτών ή πληρεξουσίου ο οποίος διεκδικεί συμφέρον επί των επηρεαζόμενων αξιών, ως αποτέλεσμα της αποδοχής ή μη της πληρεξουσιότητας ή ανάκλησης αυτής, εκτός αν το Χρηματιστήριο έχει ενεργήσει αμελώς.