Αδίκημα

19Β.- Οποιοσδήποτε, το όνομα του οποίου είναι αναγραμμένο στον ειδικό κατάλογο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19Α, ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 19Α, ή οποιοσδήποτε προβαίνει ενώπιον τέτοιου προσώπου σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ή πλαστο-προσωπεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή θέτει σε οποιοδήποτε έγγραφο ψευδές ή φανταστικό όνομα, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.10.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.