Μεταβίβαση αξιών προς κληρονόμους κατόχων καταχωρισμένων αξιών

19Ε. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εγγεγραμμένου κατόχου καταχωρισμένων αξιών, των οποίων η συνολική χρηματιστηριακή αξία, κατά το χρόνο του θανάτου, δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), ο Διευθυντής,  κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος, δύναται να επιτρέψει την μεταβίβασή τους προς τους νόμιμους κληρονόμους του-

(α) εάν έχουν παρέλθει δώδεκα μήνες από την ημερομηνία θανάτου, χωρίς να έχει ορισθεί διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος στη Δημοκρατία˙ και

(β) ικανοποιηθεί για το κληρονομικό δικαίωμα του προσώπου ή των προσώπων, στα οποία οι αξίες θα μεταβιβασθούν:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, βεβαίωση κοινοτάρχη ή έγγραφο οποιασδήποτε αλλοδαπής δημόσιας ή δικαστικής αρχής γίνεται αποδεκτό προς απόδειξη του κληρονομικού δικαιώματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το έγγραφο μεταβίβασης των αξιών υπογράφεται από το Διευθυντή.

(2) Πρόσωπο, στο οποίο περιέρχονται καταχωρισμένες αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι υπόλογο προς οποιονδήποτε τυχόν πιστωτή του αποβιώσαντος ή προς άλλο πρόσωπο που διεκδικεί κληρονομικό δικαίωμα, στην έκταση  της αξίας των καταχωρισμένων αξιών, που του έχουν μεταβιβασθεί.

(3) Η εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν ασκείται για μέρος μόνο των καταχωρισμένων αξιών που ο αποβιώσας κατείχε κατά τον χρόνο του θανάτου του:

Νοείται ότι για τους σκοπούς που προβλέπονται στο εδάφιο (1) απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των προσώπων στα οποία οι αξίες θα μεταβιβασθούν:

Noείται περαιτέρω ότι για σκοπούς που προβλέπονται στο εδάφιο (1), σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξεύρεση οποιουδήποτε νόμιμου κληρονόμου, ο αιτητής κληρονόμος δημοσιεύει τη διαδικασία και τα ονόματα των νόμιμων κληρονόμων στον ημερήσιο τύπο, δεκαπέντε ημέρες πριν τη διενέργεια της μεταβίβασης των αξιών επ’ ονόματι των δικαιούχων.

(4) Ο Διευθυντής ουδεμία ευθύνη έχει έναντι οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα, από την άσκηση της εξουσίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.