Αρμoδιότητα Χρηματιστηρίoυ πρoς σύσταση, διoίκηση και διαχείριση Κεvτρικoύ Απoθετηρίoυ και Κεvτρικoύ Μητρώoυ Αξιώv

3. Επιπροσθέτως των πρωταρχικών και άλλων  κατ’ έθιμο αρμοδιοτήτων του Χρηματιστηρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, στο Χρηματιστήριο ανατίθεται και η αρμοδιότητα με τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις προς σύσταση, διοίκηση και διαχείριση Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.