Άσκηση αρμoδιότητας

4. Η άσκηση της κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 αρμοδιότητας του Χρηματιστηρίου υπόκειται κατά πάντα στις διατάξεις:

(α)  του άρθρου 7 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, και

(β) του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου.