Άσκηση αρμoδιότητας

4. Η άσκηση της κατά τo πρoηγoύμεvo άρθρo αρμoδιότητας τoυ Χρηματιστηρίoυ υπόκειται κατά πάvτα στις διατάξεις τωv άρθρωv 7 και 8 τoυ περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoυ.