Πιστοποίηση υπογραφών σε αιτήσεις και έγγραφα

19Α.-(1) Κάθε Μέλος ή πιστωτικό ίδρυμα θα έχει το δικαίωμα να υποδείξει αριθμό προσώπων που υπηρετούν σε αυτό μόνιμα, σε υπεύθυνη θέση για να πιστοποιούν υπογραφές σε οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης άϋλων κινητών αξιών.

(2) Ο Διευθυντής, εφόσον ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο που προτείνεται είναι ικανό και κατάλληλο αναγράφει το όνομά του σε ειδικό κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται επίσης τα λοιπά στοιχεία ταυτότητάς του και στο οποίο απεικονίζεται δείγμα της υπογραφής του:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα να διαγράφει οποτεδήποτε το όνομα οποιουδήποτε προσώπου από τον ειδικό κατάλογο αν -

(α) το πρόσωπο αυτό παύσει να υπηρετεί στο Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα που τον έχει υποδείξει,ή

(β) το Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα που τον έχει προτείνει ζητά την αντικατάστασή του, ή

(γ) ο Διευθυντής ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(3) Κανένα από τα πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα είναι αναγραμμένα στον ειδικό κατάλογο που   προβλέπεται   στο  πιο   πάνω   εδάφιο  δεν επιτρέπεται να πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή, εκτός αν -

(α) η υπογραφή έχει τεθεί στο έγγραφο στην παρουσία του από πρόσωπο που είναι προσωπικά γνωστό του ή του οποίου έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα, και

(β) το έγγραφο είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.

(4) Η πιστοποίηση υπογραφής σε έγγραφο διενεργείται -

(α) με την αναγραφή στο εν λόγω έγγραφο πιστοποίησης κατά τον τύπο που θέλει καθορίσει ο Διευθυντής και με την τοποθέτηση σε αυτό της σφραγίδας του Μέλους ή του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο ο πιστοποιών ενεργεί, και

(β) με την κατ΄ αύξοντα αριθμό καταχώριση σε ειδικό μητρώο των στοιχείων του προσώπου, του οποίου η υπογραφή επιβεβαιώνεται, της ημερομηνίας και της φύσης του εγγράφου στο οποίο τίθεται η υπογραφή.

(5) Το ειδικό μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (4)(β) θα τηρείται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Διευθυντή και θα είναι διαθέσιμο οποτεδήποτε για επιθεώρηση από το Διευθυντή.

(6) Πιστοποιήσεις που θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι δεκτές από το Χρηματιστήριο ως απόδειξη των υπογραφών που πιστοποιούνται και το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

(7) Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ή σε περίπτωση που οι υπογραφές που πιστοποιούνται αποδειχθούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τόσο το Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί όσο και το πρόσωπο που διενήργησε την πιστοποίηση θα είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπόλογα για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής.