Διαγραφή κιvητώv αξιώv από τo Χρηματιστήριo και από τo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv

19.-(1) Κινητές αξίες από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών δύνανται να διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Προκειμένου περί κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, με τη διαγραφή τους από το Χρηματιστήριο εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο εκδότης των αξιών επιλέξει να παραμείνουν καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών·

(β) Προκειμένου περί κινητών αξιών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, μετά από σχετικό αίτημα του εκδότη τους προς διαγραφή των κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή μετά από απόφαση του Συμβουλίου όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του εκδότη των αξιών, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Κανονιστικές Αποφάσεις.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, οι αξίες επανέρχονται στο νομικό καθεστώς που ίσχυε γι’ αυτές πριν καταχωριστούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και τραπούν από ενσώματες σε άυλες αξίες.

(3) Σε περίπτωση διαγραφής κινητών αξιών στον κομιστή από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, τα παραδοθέντα προς ακινητοποίηση πιστοποιητικά επιστρέφονται στους κατά το χρόνο της διαγραφής κατόχους των αξιών.

(4) Σε περίπτωση διαγραφής ονομαστικών κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης έχει υποχρέωση να εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά, εντός του αντικειμενικώς απαιτούμενου προς τούτο χρόνου, το βραδύτερο δε εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη διαγραφή των αξιών.

(5) Η αξίωση του δικαιούχου της αξίας προς ανάκτηση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, αναβιώνει κατά τον χρόνο που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού.

(6) Με τη διαγραφή των κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης αυτών, υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη ανάλογα με τη νομοθεσία που τον αφορά και αναβιώνει η υποχρέωση του προς τήρηση μητρώου και η συναφής προς την υποχρέωση αυτή ευθύνη:

Νοείται ότι, η διαγραφή κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών δεν επηρεάζει το κύρος οποιασδήποτε ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης κινητών αξιών που είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κατά το χρόνο της διαγραφής και η οποιαδήποτε τέτοια ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση εξακολουθεί να ισχύει και να διέπεται από τη σχετική σύμβαση και κάθε άλλη πράξη ή δικαστική απόφαση ή δικαστικό διάταγμα με βάση την οποία έγινε η σχετική καταχώριση, δυνάμει του εδαφίου 2 του άρθρου 10 στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.