Ειδοποίηση στο λειτουργό ευημερίας για την πρόθεση τοποθέτησης ανηλίκου

13.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή φυσικός γονέας επιθυμεί την τοποθέτηση ανηλίκου για σκοπούς υιοθεσίας, ειδοποιεί σχετικά το λειτουργό ευημερίας της πειροχής στην οποία διαμένει.

(2) Τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου σύμφωνα με διευθετήσεις που έχουν γίνει, ο προτεινόμενος επιμελητής και οι φυσικοί γονείς του ανηλίκου, αν υπάρχουν, ειδοποιούν εγγράφως το λειτουργό ευημερίας της περιοχής στην οποία ο προτεινόμενος επιμελητής έχει τη διαμονή του για την πρόθεση του αυτή.

(3) Στην ειδοποίηση που θα δίνεται δυνάμει του εδαφίου (2) θα αναφέρονται το όνομα, το φύλο, η ημερομηνία και τόπος γεννήσεως του ανηλίκου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προτεινόμενου επιμελητή και των φυσικών γονέων, αν υπάρχουν.

(4) Μετά τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), ο λειτουργός ευημερίας διερευνά την καταλληλότητα του προτεινόμενου επιμελητή να αναλάβει τον ανήλικο υπό τη φροντίδα του για σκοπούς υιοθεσίας.

(5) Ο λειτουργός ευημερίας οφείλει, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της ειδοποίησης, να επιδώσει στον προτεινόμενο επιμελητή και τους φυσικούς γονείς, αν υπάρχουν, αντίγραφο της αιτιολογημένης έκθεσης του, στην οποία να αναφέρεται κατά πόσο ο προτεινόμενος επιμελητής είναι πρόσωπο κατάλληλο να αναλάβει ανήλικο για σκοπούς υιοθεσίας:

Νοείται ότι η επίδοση της πιο πάνω εκθέσεως μετά την ολοκλήρωση της θα γίνεται κατά προτεραιότητα στον προτεινόμενο επιμελητή και τους φυσικούς γονείς, αν υπάρχουν:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η καταλληλότητα του προτεινόμενου επιμελητή έχει ήδη διερευνηθεί από το λειτουργό ευημερίας ή αν το Δικαστήριο ύστερα από σχετική αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και αφού προηγουμένως, ακούσει τις απόψεις του Τμήματος Ευημερίας, το κρίνει σκόπιμο, είναι δυνατό να επιτραπεί η τοποθέτηση του ανηλίκου για σκοπούς υιοθεσίας πριν από την πάροδο των τριών μηνών από τη λήψη της ειδοποίησης.

(6) Αν ο προτεινόμενος επιμελητής ή οι φυσικοί γονείς διαφωνούν με την έκθεση του λειτουργού ευημερίας, μπορούν, με αίτηση τους, να αποταθούν στο Δικαστήριο, το οποίο και αποφασίζει σχετικά.