Απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου

12.-(1) Η απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου γίνεται, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει απευθείας στις αναγκαίες διευθετήσεις για την τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άμεση φροντίδα άλλου προσώπου που προτίθεται να το υιοθετήσει.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πρόσωπο θεωρείται ότι συμμετέχει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άμεση φροντίδα άλλου προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας, αν

(α) Συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκολύνει τις διευθετήσεις για την υιοθεσία του ανηλίκου· ή

(β) συνέρχεται ή συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, σκοπός ή αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η σύναψη συμφωνίας για την υιοθεσία του ανηλίκου· ή

(γ) εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες.

(3) Το πρόσωπο υπό την άμεση φροντίδα του οποίου έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος για σκοπούς υιοθεσίας αναφέρεται ως "ο επιμελητής του ανηλίκου".