Έκθεση λειτουργού ευημερίας σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εξευρεθεί το προς υιοθεσία πρόσωπο

14. Πρόσωπο ή πρόσωπα που προτίθενται να προχωρήσουν σε διαδικασία υιοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οποία δεν έχουν ακόμη εξεύρει το προς υιοθεσία πρόσωπο, έχουν το δικαίωμα κατόπιν αιτήσεως να αποτείνονται στο λειτουργό ευημερίας της περιοχής στην οποία διαμένουν, με την οποία να ζητούν την ετοιμασία εκθέσεως στην οποία να αναφέρεται κατά πόσο αυτοί είναι ή όχι πρόσωπα κατάλληλα για σκοπούς υιοθεσίας:

Νοείται ότι ο λειτουργός ευημερίας οφείλει το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήψη της ειδοποίησης να επιδώσει στους αιτητές αντίγραφο αιτιολογημένης έκθεσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του άρθρου 13(6) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση διαφωνίας των αιτητών ως προς το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής.