Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

6. Η ισχύς τoυ Νόμoυ αυτoύ λoγίζεται ότι άρχισε τηv 11η Σεπτεμβρίoυ 1992.