ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρo 3(1))

ΑΝΑΔIΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡIΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη
Παλαιά Θέση Μισθoδoτική Κλίμακα Νέα Θέση Μισθoδoτική Κλίμακα
ΠΑIΔΕIΑ
Σχoλή Κωφώv Παίδωv:
Δάσκαλoς
Α6 και Α9 Δάσκαλoς Α8 και Α10
Σχoλή Τυφλώv:
Δάσκαλoς
Α6 και Α9 Δάσκαλoς Α8 και Α10
Πρώηv Σχoλή Λάμπoυσας:
+ Βoηθός Καθηγητής
Α6 και Α9 + Βoηθός Καθηγητής Α8 και Α10