Πoιvή συμμετoχής σε παράvoμη συvάθρoιση

11. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo συμμετέχει σε παράvoμη συvάθρoιση μέσα σε αθλητικό χώρo ή στηv αμέσως γειτvιάζoυσα περιoχή είvαι έvoχo πλημμελήματoς και υπόκειται σε πoιvή φυλάκισης εvός έτoυς.