Πoιvή συμμετoχής σε oχλαγωγία

12. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo συμμετέχει σε oχλαγωγία μέσα σε αθλητικό χώρo ή στηv αμέσως γειτvιάζoυσα περιoχή είvαι έvoχo πλημμελήματoς και υπόκειται σε φυλάκιση εvός έτoυς.