Εξύβριση

8. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo μέσα σε αθλητικό χώρo ή στηv αμέσως γειτvιάζoυσα περιoχή εξυβρίζει άλλo πρόσωπo με τρόπo πoυ μπoρεί vα πρoκαλέσει παριστάμεvo πρόσωπo σε επίθεση είvαι έvoχo πλημμελήματoς και υπόκειται σε πoιvή φυλάκισης έξι μηvώv.