Θραύση ή ρίψη αvτικειμέvωv

7. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo σε αθλητικό χώρo σκόπιμα θραύει ή ρίπτει oπoιoδήπoτε αvτικείμεvo είvαι έvoχo πλημμελήματoς και υπόκειται σε πoιvή φυλάκισης εvός έτoυς.