Εντεταλμένοι κοινοτικοί λειτουργοί

31Α.—(1) Η αρμόδια αρχή, συνεργάζεται με τους εντεταλμένους κοινοτικούς λειτουργούς και τους παρέχουν κάθε απαραίτητη συνδρομή προκειμένου οι εντεταλμένοι κοινοτικοί λειτουργοί να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.

(2) Κάθε εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός, συνοδευόμενος από και σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, δύναται σε κάθε εύλογο χρόνο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια την οποία διενεργεί η αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 31.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 31 εφαρμόζονται και στην περίπτωση παρεμπόδισης εντεταλμένου κοινοτικού λειτουργού.