Προσωρινή παροχή υπηρεσιών από οπτικό ή τεχνικό οπτικό, που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους

7Β.-(1) Οπτικός ή τεχνικός οπτικός, υπήκοος άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες οπτικού ή τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής του πιστοποιητικού εγγραφής που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:

(α) Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού στο κράτος αυτό.

(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη Δημοκρατία:

(i) Τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές·

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών·

(iii) το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι οπτικοί και οι τεχνικοί οπτικοί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).