Εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών και στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών

8.-(1) Οπτικός ή τεχνικός οπτικός ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο, κατά τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 7 και του εδαφίου (3) του άρθρου 7Α και η αίτηση συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις προαναφερόμενες διατάξεις.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση η οποία υποβλήθηκε μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

(3) Το Συμβούλιο εγγράφει στο οικείο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του νενομισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο.