Άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού και του τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία από υπηκόους άλλων κρατών μελών

7Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, οπτικός ή τεχνικός οπτικός, υπήκοος άλλου κράτους μέλους, δύναται να ασκεί το επάγγελμα του οπτικού και του τεχνικού οπτικού μόνιμα στη Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (5) και των άρθρων 14 και 17 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(2) Για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 8.

(3) Για την εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών που προβλέπεται στο εδάφιο (2), υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του αιτητή, και πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα με βάση οποιοδήποτε νόμο που ρυθμίζει το επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού στο κράτος μέλος καταγωγής του, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι οπτικός ή τεχνικός οπτικός σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο το επάγγελμα του οπτικού και του τεχνικού οπτικού δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ο  αιτητής προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του, καθώς και πιστοποιητικό που να πιστοποιεί ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού, ανάλογα με την περίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του·

(β) πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο οπτικών ή τεχνικών οπτικών ή άλλο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή βεβαίωση επάρκειας ή τίτλο εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  καθώς και βεβαίωση ότι ο οπτικός ή τεχνικός οπτικός εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμά του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος για οποιοδήποτε λόγο.

(4) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (3) δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(5) Ο οπτικός ή τεχνικός οπτικός, υπήκοος κράτους μέλους, που ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με τον οπτικό ή τεχνικό οπτικό, ανάλογα με την περίπτωση, που φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού και του παρόντος Νόμου και/ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς και υπάγεται στις εκάστοτε διατάξεις του βασικού παρόντος Νόμου και/ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και  αφορούν, μεταξύ άλλων, πειθαρχικά παραπτώματα, τέλη ή/και χορηγήματα.