Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“εγγεγραμμένος οπτικός” σημαίνει οπτικό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός” σημαίνει τεχνικό οπτικό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“ειδικός οφθαλμίατρος” σημαίνει πρακτήρα ιατρό ο οποίος δικαιούται να θεωρείται ειδικός οφθαλμίατρος δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

“επαγγελματικός τίτλος” σημαίνει τον επαγγελματικό τίτλο στην τεχνική οπτική  ή στην οπτομετρία που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος.

“κατάστημα οπτικών ειδών” σημαίνει κατάστημα το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία, κατασκευή και διάθεση οπτικών ειδών και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών” σημαίνει το συμβούλιο που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“οπτικό είδος” σημαίνει κάθε αντικείμενο το οποίο προορίζεται για τη διόρθωση ή ανακούφιση ελαττώματος της όρασης και περιλαμβάνει και φακούς επαφής·

“οπτικός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασχολείται με οπτικομετρήσεις, καθώς και με την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών και κατέχει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 αυτού του Νόμου·

“οπτικομέτρηση” σημαίνει την εξέταση της όρασης για τη διαπίστωση διαθλαστικών ανωμαλιών·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Οπτικών το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 αυτού του Νόμου·

“τεχνικός οπτικός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών·

“τίτλος στην οπτομετρία” σημαίνει πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο ισότιμο προσόν που αποκτάται κατόπιν τριετούς τουλάχιστο φοίτησης στην οπτομετρία·

“τίτλος στην τεχνική οπτική” σημαίνει δίπλωμα ανώτερης ή ανώτατης σχολής ή άλλο ισότιμο προσόν που αποκτάται κατόπιν διετούς τουλάχιστο φοίτησης στην τεχνική οπτική·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.