Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 και ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμοι του 1992 και 2001.