Συμβούλιο Οπτικών..

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο Οπτικών το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή οπτικών και τεχνικών οπτικών καθώς και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο σύγκειται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρία μέλη της δημόσιας υπηρεσίας από τα οποία το ένα είναι ειδικός οφθαλμίατρος,

(β) δύο οπτικούς που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και κατέχουν τα προσόντα για να εγγραφούν στο Μητρώο Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,

(γ) έναν ειδικό οφθαλμίατρο που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας,

(δ) έναν τεχνικό οπτικό που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας και κατέχει τα προσόντα για να εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(2Α) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα κατά τις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (2) διοριζόμενα μέλη του, επιλέγονται μεταξύ των οπτικών και τεχνικών οπτικών που ασκούν το επάγγελμα του οπτικού ή τεχνικού οπτικού για πέντε τουλάχιστο χρόνια πριν από την 6η Μαρτίου 1992:

Νοείται ότι το Συμβούλιο διορίστηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17.9.1992 και Αριθμό 38.042, και θεωρείται ότι είναι το Συμβούλιο που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

(5) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα μέλη το οποίο ορίζεται για το σκοπό αυτό από τα παρόντα κατά τη συνεδρία μέλη.

(6) Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά.

(7) Ο πρόεδρος και τέσσερα άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(8) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει τη νικώσα ψήφο.

(9) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

(10) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσο ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τριών.